Księża Proboszczowie w Rudawie

na podstawie ksiąg parafialnych

2011 – Nadal ks. Andrzej Badura
1980 – 2011 ks. Julian Kóska
1971 – 1980 ks. dr Stanisław Dobrzanowski
1968 – 1971 ks. Julian Bajer
1944 – 1968 ks. Marcin Siedlecki
1925 – 1943  ks. Józef Nowak
1921 – 1925   ks. Władysław Bachorz
1890 – 1921  ks. Józef Łobczowski
1887 – 1890 ks. Jan Michałek
1855 – 1857  ks. Florian Antowski
1800 – ks. Wawrzyniec Turski
1742 – ks. Antoni Pendrasiński
1720 – ks. Andrzej Tarasiewicz
1705 – ks. Stefan Tarnowski
1680 – ks. dr Józef Kupisiewicz
1678 – ks. Jan Paszyński
1655 – ks. Stanisław Płotowski
1655 – ks. Jan Wolski
1643 – ks. Jan Bostowicz
1624 – ks. Albert Purzycki

about_small_3


about_small_3

Ks. Andrzej Badura

Urodził się 22 kwietnia 1962 roku w Krakowie. Po ukończeniu szkoły średniej w Skawinie i zdaniu matury, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po odbyciu studiów teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej, 22 maja 1988 roku, przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego. Pracował jako wikariusz w parafii: Nowa Góra, Raciborowice, Mszana Dolna, Rabka – Zdrój. Pracując w parafii św. Teresy w Rabce – Zdroju pełnił posługę kapelana w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. Do parafii pw.Wszystkich Świętych w Rudawie przybył 1 lipca 2011 roku.

Ks. Julian Kóska

Ksiądz Julian Kóska urodził się w  Bestwinie w roku 1939. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, które ukończył w 1963 roku. Początkowo pracował w parafii Nowa Góra,  a następnie w parafii św. Mikołaja w Krakowie. Parafię pw. Wszystkich Świętych w Rudawie, objął jako proboszcz w sierpniu 1980r. po byłym proboszczu ks. dr Stanisławie Dobrzanowskim, który został przeniesiony do Myślenic. Ks. Proboszcz Kóska był bardzo zaangażowany w remont i malowanie kościoła rudawskiego, budowę „salki katechetycznej” w Nielepicach, która później została przemianowana na kaplicę p.w. św. Józefa. Z jego inicjatywy została wybudowana kaplica w Brzezince, wykonano rzeźby Drogi krzyżowej oraz pomnik Chrystusa Zmartwychwstałego na grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu. 
W lipcu 2011r. ks. Julian przeszedł na emeryturę. Obecnie mieszka w Bielsku Białej w Domu Księży Emerytów.


about_small_3

Ks. dr Stanisław Dobrzanowski.

Urodził się w Witowicach /parafia Miechów/ w rodzinie chłopskiej. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie w roku 1952 z rąk Księdza Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Jako wikariusz pracował w parafii Mucharz, później w Jaworznie i Wieliczce. W latach 1963 – 1967 r Ksiądz Dobrzanowski był proboszczem w parafii Wawrzeńczyce, następnie podjął studia historyczne na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1971r. otrzymał doktorat teologii w zakresie historii Kościoła za rozprawę Restauracja diecezji krakowskiej w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Po uzyskaniu doktoratu objął stanowisko proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Rudawie. Jako proboszcz podejmował liczne starania o zezwolenie na budowę kościoła w Nawojowej Górze. W kościele przeprowadził częściowy remont organów. Ksiądz Dobrzanowski zainicjował budowę sali katechetycznej i remont wikarówki.  7 lipca 1980r. Kardynał  Macharski przeniósł Księdza Stanisława, do parafii w Myślenicach.

about_small_3

Ks. Julian Bajer

Ksiądz Julian Bajer urodził się 21 lutego 1928r. w Wiśniowej /powiat myślenicki/. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1953 r w Katedrze na Wawelu. Do naszej parafii przybył z Kęt w roku 1961 jako zastępca ciężko chorego ks. proboszcza Marcina Siedleckiego. Jako proboszcz uzyskał u władz państwowych zgodę na remont kościoła. Położono nową marmurową posadzkę, przebudowano stopnie ołtarzy, zmieniono strop kościoła, pomalowano ściany oraz dokonano częściowego remontu dachu. W związku z zakazem prowadzenia nauki religii w szkołach, podjął starania, aby w każdej wsi zorganizować katechezę w domach prywatnych. Po śmierci Księdza Siedleckiego (21 lipca 1968r.) administrował parafią a w styczniu 1971r. został mianowany proboszczem. W tym samym roku Ksiądz Julian został mianowany proboszczem parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie, aby zastąpić schorowanego stryja Księdza Andrzeja Bajera.

Ks. Marcin Siedlecki

Urodził się 24 marca 1903r. w Wieliczce. Święcenia kapłańskie przyjął w 1927r. Pracował jako wikariusz w Rabie Wyżnej, pełnił funkcję kapelana J.E. Adama Stefana Sapiehy, był katechetą w  Krakowie i Wieliczce, od 1938r. był Kustoszem Muzeum Diecezjalnego. Po śmierci Księdza Józefa Nowaka (15 stycznia 1944r.) został administratorem parafii. Jako administrator odnowił „sprzęt kościelny” i rozpoczął remont zniszczonej organistówki. W związku ze zbliżającym się frontem oraz o pogłoskach o mającej nastąpić ewakuacji ludności zakopał w ziemi skarbiec kościelny. 14 marca 1945 r. wziął udział w pogrzebie 30 ofiar pacyfikacji niemieckiej w Radwanowicach (1943r.) Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży części gruntów kościelnych zelektryfikował plebanię. Odnowił kościół: wprawił nowe okna witrażowe, wymienił rynny, zakupił materiał do budowy nowej sygnaturki. Wikariuszowi, Księdzu Józefowi Czekajowi, powierza sprawę budowy nowego przedszkola oraz mieszkania dla Sióstr Służebniczek. Za jego kadencji, podczas prowadzonych prac remontowych, odkryto w kościele fragmenty murów z XVI wieku, a także odsłonięto tynki z prezbiterium, pochodzące z około 1280r. Zakupił dwa brakujące dzwony: jeden, dzięki wsparciu kolejarzy, drugi za składki parafian. Zmarł 21 lipca 1968r., po dłuższej chorobie(serce). Pochowany został na tutejszym cmentarzu. W pogrzebie uczestniczyły tłumy wiernych. Ksiądz kanonik Marcin Siedlecki za swoje osiągnięcia został odznaczony medalami: Expositorium Canoninocale i Złotym Krzyżem Zasługi.

about_small_3

about_small_3

Ks. Józef Nowak

Ks. Józef Nowak urodził się 31 maja 1876r. w Kamionnej k/ Bochni, w rodzinie rolniczej. Seminarium Duchowne ukończył w Krakowie w 1899r. za czasów ks. bp Jana Puzyny. Na probostwo w Rudawie został powołany w dniu 5 listopada 1925r. po śmierci ks. Proboszcza Władysława Bachorza. Od początku swojej pracy w Rudawie dbał o rzetelne rozliczanie się dzierżawcy majątku kościelnego z wydatków na remont kościoła. Założył w Siedlcu, w Rudawie, w Nawojowej Górze Stowarzyszenia Katolickie Dziewcząt oraz Ligę Katolicką. Zorganizował w Rudawie Spółdzielnię Mleczarską a w pozostałych wsiach parafii filie tej spółdzielni.
W latach 1928-29, wybudował „Dom Parafialny” /obecny budynek poczty i bibliotek/, w którym na parterze była czynna mleczarnia a na piętrze sala ze sceną , w której organizowane były różne akademie i przedstawienia patriotyczne.
W lipcu 1931 roku zorganizował prymicje dla ks. Władysława Bukowińskiego. Uruchomił bibliotekę i wraz z Komitetem kościelnym rozpoczął zbiórkę na budowę nowej dzwonnicy i zakup dzwonów. Po wielkiej powodzi i pożarze wielu domów w Rudawie czynił starania u władz oraz osób prywatnych o pomoc materialną i żywnościową dla poszkodowanych. W dniu 27 listopada jadąc bryczką na wizytację uległ ciężkiemu wypadkowi . Pomimo leczenia w szpitalu Bonifratrów , zmarł. Zgodnie z życzeniem rodziny został pochowany na cmentarzu w Trzcianie.

Ks. Władysław Bachorz

Urodził się w 1876r. W 1914r. został proboszczem parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej  w Szczakowej, gdzie uprzednio pełnił funkcję wikariusza. Po śmierci proboszcza, Księdza Józefa Łobczowskiego, obejmuje parafię rudawską. W 1922r .odnowił kościół i zakrystię, pokrył blachą kopułę kaplicy św. Kazimierza.  Rok później, dokonał gruntownej renowacji murów kościelnych. Zmarł  9 września 1925r. Parafianie ze Szczakowej, w styczniu 1927r., sprowadzili jego zwłoki i pochowali na cmentarzu parafialnym. W kronice parafialnej zapisano: parafianie szczakowscy pragną uczcić swego pierwszego proboszcza i mieć go pomiędzy sobą nawet po śmierci.

Ks. Józef Łobczowski

Urodził się 1 marca 1860 r. w Łąkcie Górnej parafia Żegocina. Studia teologiczne ukończył z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Kardynała Albina Dunajewskiego w 1884 r. W latach 1884- 1890 był wice-notariuszem Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie. 28 października  1890r. został proboszczem w Rudawie. W listopadzie 1890 r. założył Kółko Rolnicze oraz sklep (należący do Kółka). Budynek sklepu mieścił również bibliotekę parafialną (dotrwał do lat 80-tych ubiegłego wieku) . Założył Spółkę drenarską oraz uzyskał dotację na prace związane z drenowaniem pól.
Z powodu bardzo dużych zniszczeń w budynkach gospodarczych oraz plebanii przystąpił do ich przebudowy. Nowy budynek plebanii powstał w latach 1894-96. W roku 1893 Ksiądz Proboszcz z czterema gospodarzami z Rudawy odbył pielgrzymkę do Ojca św. Leona XIII. W listopadzie 1894 r. założył Parafialną Kasę Oszczędności. W 1902 r. poświęcił dwa nowe dzwony .

Przebywający w 1908 r Henryk Sienkiewicz oraz historyk Stanisław Smolka /mieszkający w Niegoszowicach/ złożyli w księdze” Liber memorabilium” wpis o treści:
Na pamiątkę pobytu w Rudawie
Henryk Sienkiewicz
Autentyczność podpisu stwierdzam
Antoni Smolka
d. 6 Augusta MCMVIII

Ksiądz Łobczowski w 1916 r.  wydał drukiem książkę  Rudawa, kościół, probostwo, parafia, w której oprócz wiadomości historycznych, opisał aktualny wygląd, wyposażenie kościoła oraz wioski należące do parafii. Książka ta przez wiele lat była jedyną dostępną publikacją dotyczącą Rudawy oraz poszczególnych wiosek w parafii. Zmarł 15 lutego 1921 r. i został pochowany na cmentarzu w Rudawie.

opr. na podstawie rękopisu: „Liber Memorabilium parachiae Rudawa” oraz ogłoszeń parafialnych z lat 1970-1980. Edward Rudzki