BIERZMOWANIE
bierzmowaineSakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (…) Istotnie, przez sakrament Bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK 1285)
W sakramencie Bierzmowania wierni otrzymują siedmiorakie dary Ducha Świętego: mądrość, rozum, umiejętność, radę, męstwo, pobożność i dar bojaźni Bożej. One pozwalają im świadczyć o Bogu, zwyciężać w walce z grzechem, własną słabością i szatanem. Jeszcze bardziej utożsamiają ich z Kościołem.
Kandydaci prosząc o sakrament Bierzmowania, mówią: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i postępowania według jej zasad. Amen. Łaska buduje na naturze, tzn. od każdego z bierzmowanych będzie zależało, w jaki sposób odpowie na otrzymane dary Ducha Świętego.
Sakrament Bierzmowania dokonuje się we wspólnocie Kościoła, jednak każdy przyjmuje go indywidualnie. Przy jego udzielaniu, biskup czyniąc znak krzyża na czole kandydata, zwraca się do niego (nowym imieniem), mówiąc: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Na to wezwanie bierzmowany odpowiada: Amen. W tym jednym słowie zawiera się wiara człowieka, który otwiera się na działanie Boga. Słowami: Pokój z Tobą, biskup udziela bierzmowanemu błogosławieństwa, które ma mu towarzyszyć przez całe życie.
Sakrament Bierzmowania, podobnie jak Chrzest i Święcenia, wywiera na duszy człowieka niezatarte znamię, którego nie da się zatrzeć. Jest duchową pieczęcią, której nie sposób usnąć.
Świadek bierzmowania powinien spełniać następujące wymagania:
a. ukończył 16 rok życia
b. przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
c. prowadzi życie zgodne z wiarą