Określenie ministrant pochodzi od łac. „ministrare” – oznaczającego „służyć”. Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebrantowi.

Strój ministranta stanowią:

 • komża,
 • tunika i kołnierz (w kolorach danego okresu lit.),
 • lub alba przepasana cingulum

Funkcje ministrantów

 • przynoszący dary ofiarne (minister missae),
 • posługujący do ksiąg (Mszał itp.) (minister libri),
 • ministrant kadzidła (turyferariusz),
 • ministrant łódki (nawikulariusz),
 • ministrant krzyża (krucyferariusz),
 • ministrant światła (ceroferariusz),
 • lektor,
 • kantor

Ministrant:

 • Kocha Boga i dla Niego wzorowo wypełnia swoje obowiązki.
 • Służy Chrystusowi w ludziach.
 • Kocha Kościół św.
 • Szanuje Rodziców, Kapłanów, Nauczycieli, Wychowawców
 • Zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Poznaje liturgię i nią żyje.
 • Zdobywa kolegów dla Chrystusa.
 • Jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Pamięta o swoich dyżurach i je wypełnia.
 • Pamięta o Spowiedzi św., w I – y Piątek miesiąca.
 • Pamięta o czystych dłoniach przed służbą przy ołtarzu Pańskim.
 • Wykonuje wzorowo swoją posługę ministranta.
 • Pamięta o Spotkaniach Ministranckich
 • Przed służbą i po niej modli się przed Najświętszym Sakramentem.
 • Pozdrawia kapłana, siostrę zakonną, innego ministranta 
   ministranckim pozdrowieniem.
 • Jest wzorem przy ołtarzu – nie rozmawia, nie śmieje się.
 • Nie odchodzi od ołtarza w czasie liturgii.

SPOTKANIA MINISTRANTÓW – CO DWA TYGODNIE
– sobota godz. 10:00- salka pod plebanią

Funkcje lektora w czasie Eucharystii

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR) 194-198

Obrzędy wstępne:

 • 194. Jeżeli nie ma diakona, w procesji do ołtarza lektor ubrany w obowiązującą szatę, może nieść uniesiony nieco ku górze Ewangeliarz; w takim przypadku idzie przed kapłanem. Jeżeli nie niesie księgi, idzie z innymi ministrantami.
 • 195. Po przyjściu do ołtarza razem z innymi wykonuje głęboki ukłon. Jeśli niesie Ewangeliarz, podchodzi do ołtarza i składa na nim księgę. Następnie zajmuje w prezbiterium swoje miejsce wśród innych ministrantów.

Liturgia słowa

 • 196. Lektor wykonuje na ambonie czytania poprzedzające Ewangelię. Jeżeli nie ma psałterzysty, może wykonać psalm responsoryjny następujący po pierwszym czytaniu.
 • 197. Jeżeli nie ma diakona, lektor może podawać intencje modlitwy powszechnej z ambony po wstępie wygłoszonym przez kapłana.
 • 198. Jeżeli nie ma śpiewu na wejście i na Komunię, a wierni nie recytują antyfon podanych w mszale, lektor może je odczytać w odpowiednim czasie.

SPOTKANIA LEKTORÓW – CO DWA TYGODNIE
sobota godz. 10:00- salka pod plebanią