Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. (św. Hieronim)

Krąg biblijny jest wspólnotą ludzi, którzy pod kierownictwem kapłana (lub osoby dobrze uformowanej religijnie) chcą pogłębiać swoją znajomość Pisma św. Aby lepiej zrozumieć tekst natchniony potrzeba jego egzegezy, czyli wyjaśnienia historyczno – kulturowego oraz medytacji. W ten sposób opisane wydarzenia, zwyczaje i postępowanie ludzi pozwalają zrozumieć co Bóg chce powiedzieć człowiekowi.

Czytaniu Biblii powinna towarzyszyć modlitwa do Ducha Świętego. Otwarcie się na Jego dary powoduje, że czytając Pismo Św. w łączności z Kościołem, każdy człowiek, dzięki swej wrażliwości, odkrywa w tekście coś innego, coś co dla niego jest istotne. Możliwość dzielenia się swoimi spostrzeżeniami skłania uczestników kręgu do refleksji i otwiera na łaski Boga. Niezmiernie ważne jest, aby rozważane Słowo Boże wprowadzać w życie. Stąd czytający Biblię często stawiają sobie pytanie: co Bóg chciał mi przez to powiedzieć?

Bardzo ważna jest obecność kapłana na spotkaniu. Wsłuchując się w wypowiedzi uczestników kręgu (dzielenie się Słowem) naprowadza on uczestników na właściwe wnioski płynące z rozważanej perykopy biblijnej, odrzuca to, co jest promowaniem siebie, a także pokazuje, jak czytać Pismo Św. w duchu, w którym zostało napisane.

Spotkania Kręgu biblijnego w naszej parafii są w pierwszy i trzeci piątek miesiąca po Mszy Św. wieczornej. Rozważamy Ewangelię z najbliższej niedzieli.

Przebieg Kręgu biblijnego w parafii Wszystkich Świętych w Rudawie:

1. zapalenie świecy
2. modlitwa do Ducha Św.
3. odczytanie perykopy biblijnej przez księdza
4. indywidualne lektura odczytanej głośno perykopy biblijnej
5. krótkie wprowadzenie księdza
6. dzielenie się Słowem na zasadzie dobrowolności, czyli moje spostrzeżenia po lekturze
7. egzegeza (wyjaśnienie) tekstu
8. ewentualne komentarze uczestników
9. co Słowo zmienia w moim życiu?
10. podsumowanie spotkania
11. modlitwa na zakończenie
KragBiblijny
Weź ze sobą Pismo Św. i dołącz do nas!